Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Go-Kids.nl voor ondernemers

Go-Kids en 3To-Go

3To-Go, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer ( vertegenwoordiging door een regiomanager van een Go-Kids regio)

Go-Kids is een onderdeel van 3To-Go V.o.f. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55226787 te Zwolle.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de 3To-Go V.o.f. te Zwolle.

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door 3To-Go expliciet schriftelijk erkend is.

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen 3To-Go en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat 3To-Go de overeenkomst richting opdrachtgever bevestigd heeft en dat binnen het termijn het aanbod door opdrachtgever is geaccepteerd of dat 3To-Go de opdracht ten uitvoer brengt.

2.2 3To-Go is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertenties.

2.3 3To-Go behoudt zich het recht voor abonnementen en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 3To-Go heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

2.5 3To-Go behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.

2.6 Het aanbod van 3To-Go is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van 3 To-Go geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op onze IBAN nummer.

3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd.

3.3 Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

3.4 3To-Go is gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die 3To-Go heeft op opdrachtgever, dan wel met aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen.

3.5 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen aan 3To-Go te verrekenen dan wel op te schorten.

3.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en werkelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

3.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 3To-Go behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1 De aansprakelijkheid van 3To-Go in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.

4.2 3To-Go is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 3To-Go.

4.3 3To-Go is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door 3To-Go) en schade ontstaan door te late levering.

4.4 3To-Go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart 3To-Go tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud/plaatsingsopdracht.

Aan 3To-Go door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Bovendien behoudt 3To-Go zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Go-Kids.nl worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart 3To-Go van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

4.5 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

Artikel 5 Duur overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand voor afloop van de advertentie/lidmaatschap overeenkomstperiode.

5.2 Overeenkomsten worden (half)jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een (half)jaar, tenzij anders is overeen gekomen is.

5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4 %.

Artikel 6 Specifieke bepalingen advertenties

6.1 3To-Go is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertentie's.

6.2 3To-Go is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 3To-Go.

6.3 3To-Go is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door 3To-Go) en schade ontstaan door te late levering.

6.4 3To-Go mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1 Eventuele reclames worden door 3To-Go alleen in behandeling genomen indien deze 3To-Go binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.

7.2 De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

Artikel 8 Prijswijzigingen

De prijzen welke 3To-Go hanteert zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door 3To-Go worden verhoogd indien en voor zover de door 3To-Go te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor 3To-Go golden op het moment van de orderbevestiging.

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht is 3To-Go gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

Artikel 10 Verschijningdatum

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is 3To-Go niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit 3To-Go tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Alle door 3To-Go opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden 3To-Go niet.

Artikel 11 Onderhoud

3To-Go mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

Artikel 13 Rechtelijke bevoegdheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging

14.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 3To-Go.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Tevens zijn de verwerkingsvoorwaarden AVG van toepassing.


Algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 15 mei 2018 (versie 2)