Algemene voorwaarden voor wederverkoop van tickets via Go-Kids., statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Hortensiastraat 70, 8013AB  te Zwolle (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

 

De Algemene voorwaarden zijn verdeeld in twee onderdelen:

 1. Deel A betreft de voorwaarden tussen Go-Kids en haar afnemers (klanten);
 2. Deel B betreft de voorwaarden tussen Go-Kids en consumenten.

 

Deel A, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Go-Kids en haar afnemers

 1. Go-Kids biedt de e-tickets aan via het systeem Z-Tickets van Jewel Labs.
 2. Jewel Labs is middels Stichting Derdengelden verantwoordelijk voor de uitbetaling van de overeengekomen gelden aan de afnemers (klanten van Go-Kids).
 3. Go-Kids is geenszins aansprakelijk voor het nalaten of te laat betalen van (gedeeltelijke) betalingen door Stichting Derdengelden aan afnemers om welke reden dan ook. Go-Kids kan wel optreden als bemiddelaar maar is nimmer verantwoordelijk voor de betaling.
 4. Betaling van de entreegelden en alle overige door de consument verschuldigde kosten worden gedaan via MultiSafePay. De gekozen betaalmethode is IDEAL.
 5. MultiSafePay betaalt het relevante deel van de ticketkosten door aan Stichting Derdengelden (deel voor afnemer) en Go-Kids (commissie) nadat eigen commissie is ingehouden.
 6. Stichting Derdengelden betaalt de afnemer op vastgestelde moment uit, doch tickets met datum worden altijd NA de gereserveerde datum betaald, nadat aan de volledige levering is voldaan door de afnemer aan de consument.
 7. De afnemer (Klant Go-Kids) is te allen tijde verantwoordelijk voor de aangeboden e-tickets via Go-Kids. Fouten in prijzen, levering, voorwaarden en dergelijke zijn voor de verantwoording van de afnemer, alsmede de gevolgen hiervan zoals compensatie, schade en dergelijke.
 8. De afnemer garandeert het afgesproken product aan de consument te leveren dat is overeengekomen tussen Go-Kids en de afnemer in de door afnemer aanvaarde offerte of aanbieding, danwel getekende overeenkomst
 9. Go-Kids treedt voor de consument op als bemiddelende partij, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor terugbetaling van de kosten en/of (mogelijke) geleden schade door een latere, onvolledige of niet levering aan de consument. De afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de levering van het gekochte product/dienst en de eventuele schadevergoeding bij niet-levering.
 10. De afnemer vrijwaart Go-Kids voor mogelijke aanspraken tot schadevergoeding van derden als gevolg van het niet naleven door de afnemer.
 11. Aansprakelijkheid van Go-Kids voor indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot, gederfde winst en/of gevolgschade is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Go-Kids uitgesloten voor schade die de verzekering van Go-Kids niet dekt.
 12. Go-Kids zal uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gehouden door de afnemer voor zaken waarvoor Go-Kids in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden expliciet aansprakelijkheid heeft aanvaard. In geval van overmacht is Go-Kids nimmer aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade door de afnemer. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 13. Indien de afnemer tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, na door Go-Kids in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen 1 maand te zijn nagekomen is Go-Kids gerechtigd de verkoop van de betreffende tickets van de afnemer te beëindigen.
 14. Go-Kids is jegens de afnemer niet gehouden zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen indien hij hiertoe verhinderd is door een overmachtssituatie.
 15. Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en op alle orders, aanbiedingen en leveringen van de leverancier en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 17. Deze algemene voorwaarden kunnen door Go-Kids eenzijdig worden gewijzigd. Wijzingen worden door Go-Kids schriftelijk bekend gemaakt aan de afnemer en treden in werking 10 dagen na deze bekendmaking.

 

Deel B, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Go-Kids en consumenten

Begrippen:

Consument: de partij welke een reservering voor e-tickets plaatst bij Go-Kids en is de natuurlijke persoon handelend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf die eindgebruiker is van de producten;

Entreegelden: prijs van e-tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals eventueel door Go-Kids in rekening gebrachte reserveringskosten;

Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de afnemer (bedrijf, verantwoordelijk voor het aangeboden product/dienst in de ticket) en de consument tot het tegen betaling leveren van diensten, welke door bemiddeling door Go-Kids tot stand komt;

Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die via levering of bemiddeling van Go-Kids door consumenten afgenomen zijn;

Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement /bestemming of een bewijs tot recht op een dienst alsook een voucher welke ingewisseld kan worden voor een ticket;

Website van Go-Kids: www.Go-Kids.nl.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Go-Kids worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor e-tickets via de website van Go-Kids, welke de afnemer plaatst via Go-Kids en op iedere overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 2. Go-Kids treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) e-tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen consument en uitbater van de locatie c.q. de organisator. De overeenkomst komt tot stand nadat consument via Go-Kids een reservering voor één of meer e-tickets heeft geplaatst.
 3. Alle informatie over een e-ticket en de beschikbaarheid van e-tickets daarvoor, welke door Go-Kids aan de consument wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de levering en nakoming van de aangeboden producten/diensten ligt bij de aanbieder van de e-tickets.
 4. Bij het maken van een reservering kan Go-Kids aan de consument, naast de entreegelden voor het e-ticket, reserveringskosten in rekening voor de of namens de aanbieder. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:
 • transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend.
 • administratiekosten
 1. Betalingen van de e-tickets geschieden uitsluitend via IDEAL aan MultiSafePay.
 2. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra MultiSafePay (autorisatie van) de betaling door consument heeft ontvangen; is de overeenkomst via de website van Go-Kids tot stand gekomen, dan wordt de totstandkoming van de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de consument bevestigd;
 3. Indien geen autorisatie van de betaling door consument verkregen wordt, dan ontvangt de consument via e-mail bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Een reservering is voor de consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.
 5. Annuleringsvoorwaarden van de aanbieder van de e-tickets. Annulering is mogelijk, mits schriftelijk bevestigd. Bij annulering binnen 48 uur na boeking berekenen wij 25% van de boekingskosten. Bij annulering tussen 48 uur en 2 weken na boeking zijn 50% van de boekingskosten verschuldigd en bij annulering na 2 weken is het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering van tickets op datum geldt: Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van berekenen wij 25% van de boekingskosten. Vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang worden 50% van de boekingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
 6. Go-Kids behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren e-tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
 7. Go-Kids is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het aangeboden product en/of dienst, voor de organisatie ervan, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud ervan, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 8. De aanbieder van het product/dienst is te allen tijde en geheel verantwoordelijk voor de restitutie van gelden bij een voortijdige annulering van een via Go-Kids gekocht e-ticket, arrangement voor een product en/of dienst.
 9. Go-Kids kan bij annulering optreden als bemiddelende partij, echter is nooit aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de gelden bij een eventuele annulering van een product, dienst en/of evenement door de afnemer dan wel de houder van de locatie.
 10. Indien en voor zover de afnemer besluit tot restitutie van entreegelden en organisator Go-Kids daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Go-Kids zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Go-Kids.
 11. Go-Kids zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke consument heeft betaald voor de door organisator of namens organisator door Go-Kids verleende diensten, zoals reserveringskosten. Go-Kids aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
 12. Go-Kids kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
 13. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer(bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 14. Go-Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de e-tickets (een deel van) door de consument door welke oorzaak dan ook.
 15. Go-Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van e-tickets die niet plaatsvinden bij Go-Kids, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de consument, niet geheel worden afgewikkeld door Go-Kids en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 16. Gekochte tickets zijn geldig voor eenmalig gebruik tenzij specifiek anders vermeld wordt.
 17. De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn. 
 18. Betaling geschiedt vooraf. De consument is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwisselen van de e-tickets. E-tickets zonder datum zijn 1 jaar geldig na aankoop.
 19. Personen vanaf 13 jaar vallen onder de categorie 'Volwassenen'.
 20. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld en terugbetalingen worden niet gedaan.

 

Log In