Voor bezoekers van de site (consumenten):

Toepasbaarheid

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Wij adviseren u deze bepalingen nauwkeurig te lezen voordat u gebruik maakt van deze website. Deze algemene voorwaarden zijn NIET van toepassing indien u een ondernemer en/of adverteerder bent op deze site.

Voor ondernemers en adverteerders hebben wij aparte voorwaarden opgesteld, zie hieronder aan.

Go-Kids en 3To-Go

Go-Kids.nl is een onderdeel van 3To-Go v.o.f. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55226787 te Zwolle.

1. Gebruik van deze website

De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over kinderactiviteiten in Nederland. Tevens biedt deze website de bezoeker de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan met ondernemers d.m.v. maken van legitieme boekingen/reserveringen. Indien u tot boeking/reservering overgaat verklaart u tenminste 18 jaar oud te zijn, wettelijk bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en verklaart u alle gevraagde informatie naar waarheid te verstrekken. U gebruikt deze website uitsluitend voor het inwinnen van informatie en legitieme reserveringen voor uzelf of voor een ander voor wie u handelingsbevoegd bent.

2. Privacy en gegevensverwerking

2.1 De consument zal de persoonsgegevens altijd aanleveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de consument Go-Kids desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de consument uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

2.3. De consument vrijwaart Go-Kids voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de consument wordt gehouden of waarvoor de consument op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de consument bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Go-Kids toerekenbaar zijn.

2.4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Go-Kids door de consument worden verwerkt, ligt volledig bij de consument. Go-Kids verricht haar diensten als 'verwerker' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De consument staat er tegenover Go-Kids voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De consument vrijwaart Go-Kids tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

2.5.Op de verwerking van persoonsgegevens zijn het privacystatement en de Algemene Verwerkersvoorwaarden Go-Kids vof. van toepassing.

3. Gratis

Het gebruik van Go-Kids.nl is geheel gratis. 3To-Go brengt geen kosten in rekening voor reservering, administratie of annulering.

4. Boeken

Nadat u de boeking/reservering op de website heeft bevestigd zal 3To-Go de boeking/reservering doorleiden naar de desbetreffende aanbieder. In de meeste gevallen ontvangt u een bevestiging, tenzij anders aangegeven staat. De boeking/reservering zelf is een overeenkomst tussen de aanbieder en uzelf. Aanbieders behouden zich het recht voor om een boeking/reservering te weigeren.

5. Annuleren

3To-Go accepteert geen annuleringen! Annuleren dient te geschieden bij de aanbieder zelf en in overeenstemming met zijn of haar annuleringsvoorwaarden.

Let op! Iedere aanbieder hanteert eigen annuleringsvoorwaarden. Neem daarom bij annulering altijd contact op met de desbetreffende aanbieder!

6. Aansprakelijkheid

3To-Go is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de diensten.

7. Disclaimer

3To-Go besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 3To-Go is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 3To-Go of door u aan 3To-Go middels een website van 3To-G0 of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt 3To-Go geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 3To-Go via deze website. 3To-Go aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 3To-Go garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

8. Wijziging van deze voorwaarden

3To-Go behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden, bepalingen en aanduidingen die van kracht zijn op het moment dat u de website Go-Kids.nl gebruikt.

Algemeen

Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden voor tickets vind je hier

Ticket voorwaarden =>

 

Log In