Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Go-Kids.nl voor ondernemers

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten Go-Kids.

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door 3To-Go expliciet schriftelijk erkend is.

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen Go-Kids en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Go-kids de overeenkomst richting opdrachtgever bevestigd heeft en dat binnen het termijn het aanbod door opdrachtgever is geaccepteerd of dat Go-Kids de opdracht ten uitvoer brengt.

2.2 Go-Kids is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertenties.

2.3 Go-Kids behoudt zich het recht voor abonnementen en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Go-Kids heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

2.5 Go-Kids behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.

2.6 Het aanbod van Go-Kids is te allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van Go-Kids geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op onze IBAN nummer.

3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd.

3.3 Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

3.4 Go-Kids is gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Go-Kids heeft op opdrachtgever, dan wel met aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen.

3.5 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen aan Go-Kids te verrekenen dan wel op te schorten.

3.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en werkelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

3.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 Go-Kids behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1 De aansprakelijkheid van Go-Kids in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.

4.2 Go-Kids is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 3To-Go.

4.3 Go-Kids is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Go-Kids) en schade ontstaan door te late levering.

4.4 Go-Kids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten, foto's en afbeeldingen en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Go-Kids tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie inhoud, plaatsingsopdracht en gebruik van niet rechten vrije foto's of afbeeldingen aangeleverd door de opdrachtgever.

Aan Go-Kids door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp en of foto, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Bovendien behoudt Go-Kids zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Go-Kids.nl worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart Go-Kids van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

4.5 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

Artikel 5 Duur overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand voor afloop van de advertentie/lidmaatschap overeenkomstperiode.

5.2 Overeenkomsten worden (half)jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een (half)jaar, tenzij anders is overeen gekomen is.

5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met o.a. een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar.

Artikel 6 Specifieke bepalingen advertenties

6.1 Go-Kids is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertenties.

6.2 Go-Kids is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Go-Kids.

6.3 Go-Kids is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Go-Kids) en schade ontstaan door te late levering.

6.4 Go-Kids mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1 Eventuele reclames worden door Go-Kids alleen in behandeling genomen indien deze Go-Kids binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.

7.2 De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

Artikel 8 Prijswijzigingen

De prijzen welke Go-Kids hanteert zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Go-Kids worden verhoogd indien en voor zover de door Go-Kids te maken kosten zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Go-Kids golden op het moment van de orderbevestiging.

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht is Go-Kids gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

Artikel 10 Verschijningdatum

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Go-Kids niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Go-Kids tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Alle door Go-Kids opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Go-Kids niet.

Artikel 11 Onderhoud

Go-Kids mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

Artikel 13 Rechtelijke bevoegdheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging

14.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Go-Kids.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Tevens zijn de verwerkingsvoorwaarden AVG van toepassing.

 

Algemene voorwaarden zijn aangepast: oktober 2023 

Log In