Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Go-Kids en consumenten

 

Algemene voorwaarden voor wederverkoop van tickets via Go-Kids., statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan de Hortensiastraat 70, 8013AB  te Zwolle (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

KvK 55226787
BTW NL 851615922 B01

Begrippen:

 • Consument: de partij welke een reservering voor e-tickets plaatst bij Go-Kids en is de natuurlijke persoon handelend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf die eindgebruiker is van de producten;
 • Entreegelden: prijs van e-tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals eventueel door Go-Kids in rekening gebrachte reserveringskosten;
 • Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Go-Kids of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht;
 • Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die via levering of bemiddeling van Go-Kids door consumenten afgenomen zijn;
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement /bestemming of een bewijs tot recht op een dienst alsook een voucher welke ingewisseld kan worden voor een ticket;

Website van Go-Kids: www.go-kids.nl.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Go-Kids of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Go-Kids treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) e-tickets op als verkoper van de e-tickets. De overeenkomst komt tot stand nadat consument via Go-Kids een reservering voor één of meer e-tickets heeft geplaatst.
 • Alle informatie over een e-ticket en de beschikbaarheid van e-tickets daarvoor, welke door Go-Kids aan de consument wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De de levering en nakoming van de aangeboden producten/diensten geschiedt door de organisator van het arrangement/evenement/activiteit.
 • Bij het maken van een reservering kan Go-Kids aan de consument, naast de entreegelden voor het e-ticket, reserveringskosten in rekening voor de of namens de aanbieder. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:
  * transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend.
  * administratiekosten
 • Betalingen van de e-tickets geschieden uitsluitend via IDEAL via Mollie.
 • De overeenkomst komt tot stand indien en zodra Mollie (autorisatie van) de betaling door consument heeft ontvangen; is de overeenkomst via de website van Go-Kids tot stand gekomen, dan wordt de totstandkoming van de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de consument bevestigd;
 • Indien geen autorisatie van de betaling door consument verkregen wordt, dan ontvangt de consument via e-mail bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
 • Een reservering is voor de consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.
 • Annulering is alleen via de uitvoerder/leverancier van het product/activiteit/dienst mogelijk volgens de daar geldende voorwaarden. 
 • Go-Kids behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren e-tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
 • Go-Kids is niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van de activiteit of evenement.
 • Indien en voor zover de afnemer besluit tot restitutie van entreegelden en bemiddelaar Go-Kids daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Go-Kids zijn voldaan, plaatsvinden via Go-Kids.
 • Go-Kids zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke consument heeft betaald voor de door organisator of namens organisator door Go-Kids verleende diensten, zoals reserveringskosten. Go-Kids aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
 • Go-Kids kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 • Go-Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van (een deel van) de e-tickets  door de consument door welke oorzaak dan ook.
 • Go-Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van e-tickets die niet plaatsvinden bij Go-Kids, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de consument, niet geheel worden afgewikkeld door Go-Kids en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 • Gekochte tickets zijn geldig voor eenmalig gebruik tenzij specifiek anders vermeld wordt.
 • De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn. 
 • Betaling geschiedt vooraf. De consument is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwisselen van de e-tickets. E-tickets zonder datum zijn 6 maanden geldig na aankoop.
 • Personen vanaf 13 jaar vallen onder de categorie 'Volwassenen'.
 • Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld en terugbetalingen worden niet gedaan.

 

Log In