Algemene voorwaarden voor wederverkoop van tickets via Go-Kids.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Go-Kids en haar afnemers (bedrijven)

 • Go-Kids biedt de e-tickets aan via een eigen shop systeem.
 • Betaling van de entreegelden en alle overige door de consument verschuldigde kosten worden gedaan via Mollie. De gekozen betaalmethode is IDEAL.
 • Mollie betaalt het relevante deel van de ticketkosten direct aan de aanbieder (deel voor afnemer) en Go-Kids (commissie).
 • De aanbieder van de activiteit/product is te allen tijde verantwoordelijk voor de aangeboden e-tickets via Go-Kids. Fouten in prijzen, levering, voorwaarden en dergelijke zijn voor de verantwoording van de aanbieder, alsmede de gevolgen hiervan zoals compensatie, schade en dergelijke.
 • De aanbieder garandeert het afgesproken product aan de consument te leveren dat is overeengekomen tussen Go-Kids en de afnemer in de door afnemer aanvaarde offerte of aanbieding, danwel getekende overeenkomst
 • Go-Kids treedt voor de consument op als bemiddelende partij, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor terugbetaling van de kosten en/of (mogelijke) geleden schade door een latere, onvolledige of niet levering aan de consument. De afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de levering van het gekochte product/dienst en de eventuele schadevergoeding bij niet-levering.
 • De aanbieder van het product/dienst is te allen tijde en geheel verantwoordelijk voor de restitutie van gelden bij een voortijdige annulering van een via Go-Kids gekocht e-ticket, arrangement voor een product en/of dienst.
 • Go-Kids kan bij annulering optreden als bemiddelende partij, echter is nooit aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de gelden bij een eventuele annulering van een product, dienst en/of evenement door de aanbieder dan wel de houder van de locatie.
 • De aanbieder vrijwaart Go-Kids voor mogelijke aanspraken tot schadevergoeding van derden als gevolg van het niet naleven door de afnemer.
 • Aansprakelijkheid van Go-Kids voor indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot, gederfde winst en/of gevolgschade is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Go-Kids uitgesloten voor schade die de verzekering van Go-Kids niet dekt.
 • Go-Kids zal uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gehouden door de aanbieder voor zaken waarvoor Go-Kids in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden expliciet aansprakelijkheid heeft aanvaard. In geval van overmacht is Go-Kids nimmer aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade door de afnemer. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 • Indien de aanbieder tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, na door Go-Kids in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen 1 maand te zijn nagekomen is Go-Kids gerechtigd de verkoop van de betreffende tickets van de afnemer te beëindigen.
 • Go-Kids is jegens de afnemer niet gehouden zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen indien hij hiertoe verhinderd is door een overmachtssituatie.
 • Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en op alle orders, aanbiedingen en leveringen van de leverancier en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen door Go-Kids eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Go-Kids schriftelijk bekend gemaakt aan de afnemer en treden in werking 10 dagen na deze bekendmaking.

 

Log In