Algemene Voorwaarden Ticketing Services (voor bedrijven)

Algemene voorwaarden voor wederverkoop van tickets via Go-Kids., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de Rosep 3, 5504 MV te Eindhoven (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Go-Kids en haar afnemers (bedrijven)

 1. Go-Kids biedt de e-tickets aan via het systeem Z-Tickets van Jewel Labs.
 2. Jewel Labs is middels Stichting Derdengelden verantwoordelijk voor de uitbetaling van de overeengekomen gelden aan de afnemers (klanten van Go-Kids).
 3. Go-Kids is geenszins aansprakelijk voor het nalaten of te laat betalen van (gedeeltelijke) betalingen door Stichting Derdengelden aan afnemers om welke reden dan ook. Go-Kids kan wel optreden als bemiddelaar maar is nimmer verantwoordelijk voor de betaling.
 4. Betaling van de entreegelden en alle overige door de consument verschuldigde kosten worden gedaan via MultiSafePay. De gekozen betaalmethode is IDEAL.
 5. MultiSafePay betaalt het relevante deel van de ticketkosten door aan Stichting Derdengelden (deel voor afnemer) en Go-Kids (commissie) nadat eigen commissie is ingehouden.
 6. Stichting Derdengelden betaalt de afnemer op vastgestelde moment uit, doch tickets met datum worden altijd NA de gereserveerde datum betaald, nadat aan de volledige levering is voldaan door de afnemer aan de consument.
 7. De afnemer (Klant Go-Kids) is te allen tijde verantwoordelijk voor de aangeboden e-tickets via Go-Kids. Fouten in prijzen, levering, voorwaarden en dergelijke zijn voor de verantwoording van de afnemer, alsmede de gevolgen hiervan zoals compensatie, schade en dergelijke.
 8. De afnemer garandeert het afgesproken product aan de consument te leveren dat is overeengekomen tussen Go-Kids en de afnemer in de door afnemer aanvaarde offerte of aanbieding, danwel getekende overeenkomst
 9. Go-Kids treedt voor de consument op als bemiddelende partij, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor terugbetaling van de kosten en/of (mogelijke) geleden schade door een latere, onvolledige of niet levering aan de consument. De afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de levering van het gekochte product/dienst en de eventuele schadevergoeding bij niet-levering.
 10. De afnemer vrijwaart Go-Kids voor mogelijke aanspraken tot schadevergoeding van derden als gevolg van het niet naleven door de afnemer.
 11. Aansprakelijkheid van Go-Kids voor indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot, gederfde winst en/of gevolgschade is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Go-Kids uitgesloten voor schade die de verzekering van Go-Kids niet dekt.
 12. Go-Kids zal uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gehouden door de afnemer voor zaken waarvoor Go-Kids in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden expliciet aansprakelijkheid heeft aanvaard. In geval van overmacht is Go-Kids nimmer aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade door de afnemer. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 13. Indien de afnemer tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, na door Go-Kids in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen 1 maand te zijn nagekomen is Go-Kids gerechtigd de verkoop van de betreffende tickets van de afnemer te beëindigen.
 14. Go-Kids is jegens de afnemer niet gehouden zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen indien hij hiertoe verhinderd is door een overmachtssituatie.
 15. Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en op alle orders, aanbiedingen en leveringen van de leverancier en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.
 17. Deze algemene voorwaarden kunnen door Go-Kids eenzijdig worden gewijzigd. Wijzingen worden door Go-Kids schriftelijk bekend gemaakt aan de afnemer en treden in werking 10 dagen na deze bekendmaking.

Log In