Algemene voorwaarden

Voor bezoekers:

Toepasbaarheid

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Wij adviseren u deze bepalingen nauwkeurig te lezen voordat u gebruik maakt van deze website. Deze algemene voorwaarden zijn NIET van toepassing indien u een ondernemer en/of adverteerder bent op deze site.

Voor ondernemers en adverteerders hebben wij aparte voorwaarden opgesteld, zie hieronder aan.

Go-Kids en 3To-Go

Go-Kids.nl is een onderdeel van 3To-Go v.o.f. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55226787 te Zwolle.

1. Gebruik van deze website

De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over kinderactiviteiten in Nederland. Tevens biedt deze website de bezoeker de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan met ondernemers d.m.v. maken van legitieme boekingen/reserveringen. Indien u tot boeking/reservering overgaat verklaart u tenminste 18 jaar oud te zijn, wettelijk bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en verklaart u alle gevraagde informatie naar waarheid te verstrekken. U gebruikt deze website uitsluitend voor het inwinnen van informatie en legitieme reserveringen voor uzelf of voor een ander voor wie u handelingsbevoegd bent.

2. Privacy

3To-Go respecteert uw privacy. 3To-Go verstrekt in geen geval uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt voor deze website, een boeking maakt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt u gevraagd uw gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

· het verlenen van onze diensten;

· afhandeling van uw boeking en informeren over het verloop daarvan;

· informeren over producten en diensten van onszelf of van onze bestemmingen. Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven door de instructies in de e-mails te volgen of kunt u contact opnemen per e-mail.(info@go-kids.nl);

· verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het reserveringsproces om informatie over uw reserveringen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens (wachtwoorden e.d.), zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Wat gebeurt er wanneer u de cookies uitzet?

· Uw persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.

· De social buttons (Facebook, LinkedIn, Twitter) zijn niet meer zichtbaar waardoor u informatie en artikelen van Go-Kids.nl niet kunt delen.

· Cookies zorgen er ook voor dat een website goed wordt weergegeven. Zet u de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van 3To-Go kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

3. Gratis

Het gebruik van Go-Kids.nl is geheel gratis. 3To-Go brengt geen kosten in rekening voor reservering, administratie of annulering.

4. Boeken

Nadat u de boeking/reservering op de website heeft bevestigd zal 3To-Go de boeking/reservering doorleiden naar de desbetreffende aanbieder. In de meeste gevallen ontvangt u een bevestiging, tenzij anders aangegeven staat. De boeking/reservering zelf is een overeenkomst tussen de aanbieder en uzelf. Aanbieders behouden zich het recht voor om een boeking/reservering te weigeren.

5. Annuleren

3To-Go accepteert geen annuleringen! Annuleren dient te geschieden bij de aanbieder zelf en in overeenstemming met zijn of haar annuleringsvoorwaarden.

Let op! Iedere aanbieder hanteert eigen annuleringsvoorwaarden. Neem daarom bij annulering altijd contact op met de desbetreffende aanbieder!

6. Aansprakelijkheid

3To-Go is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de diensten.

7. Disclaimer

3To-Go besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 3To-Go is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 3To-Go of door u aan 3To-Go middels een website van 3To-G0 of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt 3To-Go geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 3To-Go via deze website. 3To-Go aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 3To-Go garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

8. Wijziging van deze voorwaarden

3To-Go behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden, bepalingen en aanduidingen die van kracht zijn op het moment dat u de website Go-Kids.nl gebruikt.

Algemeen

Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

***********************************************************************************************************************************

Voor ondernemers:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Go-Kids.nl

Go-Kids en 3To-Go

3To-Go, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

Go-Kids is een onderdeel van 3To-Go V.o.f. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55226787 te Zwolle.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de 3To-Go V.o.f. te Zwolle.

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door 3To-Go expliciet schriftelijk erkend is.

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen 3To-Go en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

1. De overeenkomst komt tot stand, nadat 3To-Go de overeenkomst richting opdrachtgever bevestigd heeft en dat binnen het termijn het aanbod door opdrachtgever is geaccepteerd of dat 3To-Go de opdracht ten uitvoer brengt.

2. 3To-Go is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina en of de advertentie.

3. 3To-Go behoudt zich het recht voor abonnementen en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

4. 3To-Go heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

5. 3To-Go behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.

6. Het aanbod van 3To-Go is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van 3 To-Go geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALING

1. Betaling geschiedt binnen 14dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op onze bankrekening.

2. Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd.

3. Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

4. 3To-Go is gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die 3To-Go heeft op opdrachtgever, dan wel met aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen.

5. Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

6. De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen aan 3To-Go te verrekenen dan wel op te schorten.

7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en werkelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. 3To-Go behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

1. De aansprakelijkheid van 3To-Go in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.

2. 3To-Go is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 3To-Go.

3. 3To-Go is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door 3To-Go) en schade ontstaan door te late levering.

4. 3To-Go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart 3To-Go tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud/plaatsingsopdracht.

Aan 3To-Go door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Bovendien behoudt 3To-Go zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Go-Kids.nl worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart 3To-Go

van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

5. Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

ARTIKEL 5 DUUR OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand voor afloop van de advertentie/lidmaatschap overeenkomstperiode.

2. Overeenkomsten worden (half)jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een (half)jaar.

3. De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4 %.

ARTIKEL 6 SPECIFIEKE BEPALINGEN ADVERTENTIES

1. 3To-Go is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina en of de advertentie.

2. 3To-Go is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 3To-Go.

3. 3To-Go is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door 3To-Go) en schade ontstaan door te late levering.

4. 3To-Go mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

ARTIKEL 7 KLACHTEN EN RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door 3To-Go alleen in behandeling genomen indien deze 3To-Go binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.

2. De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

ARTIKEL 8 PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke 3To-Go hanteert zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door 3To-Go worden verhoogd indien en voor zover de door 3To-Go te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor 3To-Go golden op het moment van de orderbevestiging.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

In het geval van overmacht is 3To-Go gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 10 VERSCHIJNINGSDATUM

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is 3To-Go niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit 3To-Go tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Alle door 3To-Go opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden 3To-Go niet.

ARTIKEL 11 ONDERHOUD

3To-Go mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Go-Kids.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Go-Kids.nl ontstaat.

ARTIKEL 13 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 14 VINDPLAATS EN WIJZIGING

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 3To-Go.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 1 november 2012(versie 1)